Hvorfor strømmer SMB-bedriftene sammen til Samkjøp av Kraft?

Publisert: 26.05.2015 av Reidar Nervik  

Eneas gjør innkjøp av kraft enklere med redusert risiko og lavere totalkostnad over tid for sine kunder. Ved å hjelpe små- og mellomstore (SMB) bedrifter med Samkjøp av kraft, vil vi etter beste evne og kompetanse hjelpe til med å redusere kostnadsrisikoen for disse. Den vanlige praksisen i bransjen er å la kundene ta all markedsrisikoen, eller la kunden ta alle kostnadene forbundet med å kvitte seg med denne risikoen. Her ser vi nærmere på vår filosofi bak tjenesten, og hva Eneas mener skal til for å generere merverdier for deg som kunde.

I dialog med kundene blir vi i Eneas ofte spurt om bakgrunnen for de valgene som blir gjort for porteføljene som forvaltes i vårt strøm samkjøp. Her gir vi et innblikk i vår tilnærming til markedet og hva vi må ta hensyn til for å kunne levere en best mulig tjeneste til våre kunder.

Hvorfor tilbyr Eneas tjenesten Samkjøp av kraft?

Formålet med Samkjøp av kraft er definert til å “forhandle frem lavest mulig pris til en akseptabel risiko”. Eneas ser at praksis blant leverandørene i bransjen er å la sluttkundene ta all risiko i markedet, eller å ta alle kostnadene ved å bli kvitt denne risikoen.

Handel i det nordiske kraftmarkedet innebærer mye risiko. Alle som har kjøpt strøm i noen år vet at store variasjoner i pris har gitt høy prisrisiko. Som forbruker av kraft er man også eksponert for risiko knyttet til når man bruker strømmen og prisforskjeller mellom prisen i det geografiske område kunden befinner seg i og systemprisen som er referanseprisen for Norden. Inngår man prissikringsavtaler eller fastpris, er valutaeksponering mot Euro og forholdet mellom antatt og faktisk forbruk, risikoelementer som også må håndteres.

I SMB-markedet ser Eneas at mange forholder seg enten til spot-pris eller faste priser som de eneste gjeldende referanseprisene. I et risikoperspektiv innebærer dette at man enten risikerer store kostnadsvariasjoner, eller ender opp med å betale dyrt for å sikre seg fullt ut. Låser man prisene står man også overfor dilemmaet om hvorvidt man tar beslutningen på riktig tidspunkt eller ikke.

For å løpende kunne vurdere mulighetene i markedet, og hvordan man best kan håndtere alle disse elementene, mener vi at løsningen er å finne en god forvaltningsmodell. Eneas ønsker å tilby sine kunder, uansett størrelse, førsteklasses kraftforvaltning. Fokus er å redusere risiko og å gi trygghet for at kraftleverandøren blir fulgt opp i alt han gjør.

Med vår kompetanse kan vi gjøre innkjøp av kraft enklere, redusere risiko, og oppnå lavere totalkostnad over tid for våre kunder.

Hvordan løser vi kraftkjøpet?

I 2015 handler Eneas 1 700 GWh for sine kunder. Kundene organiseres i porteføljer med store nok volum til å kunne utnytte alle mulighetene som finnes i engrosmarkedet for strøm.

I samarbeid med kraftforvalterne utarbeider vi strategier og handelsmodeller hvor det bestemmes hvordan de ulike risiko-elementene skal håndteres. I hvilken grad disse strategiene gir suksess henger sammen med de vurderingene som blir gjort når strategien fastsettes. Først og fremst er det viktig å ta stilling til hva man skal måle resultatet mot. Videre vil markedets utvikling i forhold til de innledende vurderinger ha stor betydning.

Historisk sett har Eneas oppnådd store besparelser for sine kunder, og levert på forventing i forhold til vurderingene som ble gjort da strategiene ble bestemt. Gjennom de to siste årene har markedet falt og funnet et nytt og lavere prisleie, noe som har vært utfordrende i forhold til en langsiktig sikringsstrategi. Vurderer man måloppnåelsen i dette perspektivet må man ha det klart for seg hva man måler resultatene mot målt over tid.

Eneas jobber løpende med å finne nye løsninger og modeller.

Over 14 000 kunder har gitt Eneas sin tillit til å forvalte sitt kraftinnkjøp i et langsiktig perspektiv. For Eneas er det derfor mange hensyn å ta.

  • Hvilke vurderinger gjør kundene ved innsalget?
  • Hvordan har markedet utviklet seg i forhold til de vurderingene som ble gjort ved fastsettelse av strategien?
  • Hvordan har forvalterne prestert?

Dette er bare noen av vurderingene vi må gjøre. I tillegg holder vi oss kontinuerlig oppdatert på regulatoriske endringer, utviklingen i tjenestetilbudet, og kraftmarkedsanalytikernes konklusjoner. Med bakgrunn i dette prøver vi å være i forkant av markedet med våre valg og tilpasninger.

I dagens marked er forvaltningshorisonten lang, men sikringsstrategien kort. I praksis betyr det at vi har fått med oss hele re-prisingen av markedet, men samtidig er det full beredskap for gjennomføring av prissikringer dersom det skulle komme løft i priskurven. Nøkkelen mener vi, er å være i posisjon til å kunne handle når man kan, og ikke å vente til man blir tvunget til å ta en posisjon.

Hva er fordelene?

Ved å handle strømmen gjennom Eneas sitt samkjøp av kraft overlater våre kunder hele jobben med å forhandle frem kraftavtaler og oppfølging av handelsstrategier og valg av kraftleverandører til oss.

Man får tilgang til markedets beste kraftforvaltningsmiljøer, og kundene kan føle seg trygge på at man ikke opplever store overraskelser på strømregningen fremover. Kostnadskontroll er sentralt for mange av våre kunder og over tid oppnås konkurransedyktige priser på kraftleveransene.

Det er Eneas sin oppgave å håndtere alle praktiske forhold rundt leveransen så langt det lar seg gjøre.

Når avtale er inngått og alle formaliteter er avklart, kan Eneas stille et pristak som gir kundene garantier for hvilke resultater vi skal oppnå.

Risk management er fokus – besparelser og en enklere hverdag kommer som en bonus.

Eneas vil ved en senere anledning produsere et blogginnlegg hvor vi går nærmere gjennom momenter innenfor Samkjøp av Kraft som er viktige for at små- og mellomstore bedrifter skal få et maks utbytte og avkastning ved å bruke denne typen tjeneste.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Eneas tilbyr energiadministrasjon til eiendomsforvaltere

Publisert: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Enkelt og lønnsomt å overlate energiadministrasjon til Eneas

Ved å sette ut energiadministrasjon til en profesjonell aktør kan eiendomsforvaltere spare tid og penger. Eneas har gjennom mange år hjulpet forvaltere med administrasjon og håndtering av energiforbruk. Vi ivaretar hele prosessen fra etablering av målerstruktur til innsamling av verdier, avregning og fakturering av energiforbruk. Vi kan også fordele og fakturere kostnader knyttet til fjernvarme, fjernkjøling etc.

Forvalter kan velge å outsource hele eller deler av prosessen.

Alle typer næringseiendom

Eneas leverer løsninger for alle typer eiendommer og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkeltes behov. Kjøpesentre og kontorbygg med mange leietakere er vår største kundegruppe. Eneas har kunder over hele landet og det er i dag mange store forvaltere som benytter energiadministrasjon fra Eneas.

Hvorfor Eneas?

Du kan trygt overlate oppgaver knyttet til energihåndtering til Eneas. Vi vil sørge for at energiforbruket blir korrekt målt, avregnet og fordelt på leietakere i bygget. Dette er vår kjernekompetanse og vi har systemene som skal til for å drifte dette profesjonelt og effektivt. Eneas kundeservice bistår leietakere med svar på spørsmål knyttet til forbruk, faktura etc. slik at du som forvalter kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

Energieffektiv eiendomsdrift og rapportering av forbruk

Alle timesverdier fra Eneas målere kan overføres automatisk til ditt Energi Oppfølging System (EOS). EOS er det viktigste verktøyet for å utnytte energikildene på mest mulig effektiv måte.

Du vil også få tilgang til Eneas sin ePortal der kan du se strømforbruket i kWh pr. måler; eller gruppert som forvalter, ledige arealer og leietakere. Verdiene som vises i ePortalen = fakturagrunnlag. I ePortalen kan du enkelt identifisere effekttopper i perioden. Her kan du enkelt ta ut tabeller og grafer for rapportering.

Ønsker du hjelp

Ta kontakt på salg@eneas.no eller tlf. 32 24 26 80 eller direkte på mobil: 41 28 02 89.

Eneas vil finne en løsning som dekker ditt behov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail