Innføringen av «Elhub», hva er det og hvilken konsekvens har den for deg!

Publisert: 17.02.2016 av Haakon Heyerdahl  

Kraftmarkedet som det fremstår i dag er komplisert for de fleste sluttbrukere. Man må forholde seg til både en eller flere netteiere samt en eller flere kraftleverandører, mens mange i realiteten føler nett og kraft er samme produkt. Aktørene har historisk vært trege og agerer i mange tilfeller som monopolister. Dette har NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) startet å gjøre noe med. Statnett har derfor fått i oppdrag å etablere et fellessystem for det norske kraftmarkedet som skal lette prosessene i markedet og gi nye og bedre produkter for sluttbrukerne.

Elhuben
Enkelt fortalt, skal Elhub samle inn målerdata for alle målere i hele Norge. Samtlige netteiere må forholde seg til at deres data skal leveres inn i denne sentrale databasen. Kraftleverandørene gis tilgang og dette vil således sikre en effektiv drift gjennom effektiv kommunikasjon. Elhub skal sikre en effektiv konkurranse og har en målsettingen om at leverandørene skal utnytte teknologien og igjennom den i høy grad drive diversifiseringen.
I nedenstående figur har Statnett laget en skisse som viser forskjellen i informasjonsutveksling mellom dagens kraftmarked og et marked hvor Elhub er innført. Som man ser, så fjernes meldingsutvekslingen mellom nett- og kraftselskap. Alt ligger i Elhub og den enkelte aktør kan selv hente data når det trengs.

Informasjonsutveksling: Dagens kraftmarked vs Et marked med Elhub

Eneas - bloggbilde Elhub

Kilde: Elhub.no

Fordeler?
Det forventes at Elhub vil gi en rekke fordeler. Noen av de viktigste vil være:

• Den aller første og kanskje største endringen vil være at alle kraftleverandører plikter å fakturere nett og kraft på samme faktura. Effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet vil i tillegg gi høyere presisjon på faktureringen. Tidligere var det et krav fra NVE om at netteier ikke kunne fakturere kraft på samme faktura som nett. Dette for å sikre en effektiv konkurranse i markedet. Elhub fjerner dette elementer ved å la kraftleverandør fakturere begge deler.

• Netteierne får mindre å holde orden på og det bør således forventes at de blir mer effektive. Dette bør komme frem ifa. lavere tariffer og/eller bedring av linjene. Elhub vil utføre et sett av oppgaver som nettselskapene gjør i dag og det forventes at denne stordriftsfordelen vil gi store kostnadsbesparelser.

• Dine forbruksdata vil bli tilgjengeliggjort for deg, noe som vil gjøre det mulig å drive f.eks. effektiv energistyring eller utnyttelse av en rekke nye tjenester som baserer seg på et forbruksmønster. Det forventes at introduksjonen av Elhub raskt vil utløse et skred av nye nyttige produkter og tjenester.

Bakgrunnen for Elhub prosjektet er NVE sitt vedtak fra 2011 om at alle sluttkunder skal få installert AMS –måler, såkalt smarte strømmålere innen 2019. Elhub prosjektet ble således initiert i 2013 og det forventes å være ferdig implementert til januar 2017. Markedet har store forventninger til at dette vil være første steg til å revolusjonere markedet og målsettingen er at Elhub og AMS skal gi en enklere hverdag for både nett- og kraftleverandør så vel som for landets sluttbrukere.

Kilder:

http://elhub.no
http://www.statnett.no
https://www.nve.no

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Store prisutslag i lavt priset marked

Publisert: 16.07.2015 av Reidar Nervik  

I perioden 16. juni til 26. juni 2015 var differansen mellom laveste og høyeste omsetning på kontrakten for leveranser for året 2016 nesten 2 EURO/MWh, eller cirka 1,8 øre/kWh. Prisene steg. Dette er en stor prisvariasjon over kort tid.

Dersom man sitter i en beslutningsposisjon om å gjøre en prissikring, kan man føle at man får markedet mot seg.

Hvorfor er det store utslag?

Men hva skyldes egentlig denne prisoppgangen? Faktorene som kan drive prisen oppover i dagens marked er som alltid først og fremst knyttet til langtidsvarslene, og en tørr værmelding var den utløsende faktoren. Samtidig har nye utspill fra produsentene gitt signaler om at de finner de langsiktige prisene som lite interessante for investering i ny produksjonskapasitet. Statkraft har forkastet planene om en vindmøllepark på Fosen, mens de svenske kjernekraftprodusentene varsler nå at de vil legge ned produksjonen ved noen av sine verk.

Den langsiktige og interessante betraktningen man kan gjøre på bakgrunn av disse utspillene er om det vil defineres et prisgulv der vi nå ser prisnivået på de langsiktige kontraktene.

Hvis vi igjen retter blikket tilbake til bevegelsene i markedet, vil størrelsen på prisutslaget også bli påvirket av hvordan aktørene agerer. I et stigende marked vil stadig flere kjøpere melde seg på med bakgrunn i de rammene de har definert for sin handel. Dette gjør at prisbevegelsene vil bli forsterket, og det samme fenomenet vil man se når prisene faller.

Hva nå?

Etter pristoppen den 26. juni 2015 har prisene falt igjen, men ligger fortsatt et stykke over bunnen vi så den 16. juni 2015.

I samråd med leverandørens forvaltere må Eneas ta stilling til hvordan man skal agere under slike prisbevegelser. I og med at det er vanskelig å være sikker på hvilke nivåer man ser fremover, er den viktigste fordelen med å forvalte et stort volum at man kan spre kjøpene over flere handler.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hvorfor strømmer SMB-bedriftene sammen til Samkjøp av Kraft?

Publisert: 26.05.2015 av Reidar Nervik  

Eneas gjør innkjøp av kraft enklere med redusert risiko og lavere totalkostnad over tid for sine kunder. Ved å hjelpe små- og mellomstore (SMB) bedrifter med Samkjøp av kraft, vil vi etter beste evne og kompetanse hjelpe til med å redusere kostnadsrisikoen for disse. Den vanlige praksisen i bransjen er å la kundene ta all markedsrisikoen, eller la kunden ta alle kostnadene forbundet med å kvitte seg med denne risikoen. Her ser vi nærmere på vår filosofi bak tjenesten, og hva Eneas mener skal til for å generere merverdier for deg som kunde.

I dialog med kundene blir vi i Eneas ofte spurt om bakgrunnen for de valgene som blir gjort for porteføljene som forvaltes i vårt strøm samkjøp. Her gir vi et innblikk i vår tilnærming til markedet og hva vi må ta hensyn til for å kunne levere en best mulig tjeneste til våre kunder.

Hvorfor tilbyr Eneas tjenesten Samkjøp av kraft?

Formålet med Samkjøp av kraft er definert til å “forhandle frem lavest mulig pris til en akseptabel risiko”. Eneas ser at praksis blant leverandørene i bransjen er å la sluttkundene ta all risiko i markedet, eller å ta alle kostnadene ved å bli kvitt denne risikoen.

Handel i det nordiske kraftmarkedet innebærer mye risiko. Alle som har kjøpt strøm i noen år vet at store variasjoner i pris har gitt høy prisrisiko. Som forbruker av kraft er man også eksponert for risiko knyttet til når man bruker strømmen og prisforskjeller mellom prisen i det geografiske område kunden befinner seg i og systemprisen som er referanseprisen for Norden. Inngår man prissikringsavtaler eller fastpris, er valutaeksponering mot Euro og forholdet mellom antatt og faktisk forbruk, risikoelementer som også må håndteres.

I SMB-markedet ser Eneas at mange forholder seg enten til spot-pris eller faste priser som de eneste gjeldende referanseprisene. I et risikoperspektiv innebærer dette at man enten risikerer store kostnadsvariasjoner, eller ender opp med å betale dyrt for å sikre seg fullt ut. Låser man prisene står man også overfor dilemmaet om hvorvidt man tar beslutningen på riktig tidspunkt eller ikke.

For å løpende kunne vurdere mulighetene i markedet, og hvordan man best kan håndtere alle disse elementene, mener vi at løsningen er å finne en god forvaltningsmodell. Eneas ønsker å tilby sine kunder, uansett størrelse, førsteklasses kraftforvaltning. Fokus er å redusere risiko og å gi trygghet for at kraftleverandøren blir fulgt opp i alt han gjør.

Med vår kompetanse kan vi gjøre innkjøp av kraft enklere, redusere risiko, og oppnå lavere totalkostnad over tid for våre kunder.

Hvordan løser vi kraftkjøpet?

I 2015 handler Eneas 1 700 GWh for sine kunder. Kundene organiseres i porteføljer med store nok volum til å kunne utnytte alle mulighetene som finnes i engrosmarkedet for strøm.

I samarbeid med kraftforvalterne utarbeider vi strategier og handelsmodeller hvor det bestemmes hvordan de ulike risiko-elementene skal håndteres. I hvilken grad disse strategiene gir suksess henger sammen med de vurderingene som blir gjort når strategien fastsettes. Først og fremst er det viktig å ta stilling til hva man skal måle resultatet mot. Videre vil markedets utvikling i forhold til de innledende vurderinger ha stor betydning.

Historisk sett har Eneas oppnådd store besparelser for sine kunder, og levert på forventing i forhold til vurderingene som ble gjort da strategiene ble bestemt. Gjennom de to siste årene har markedet falt og funnet et nytt og lavere prisleie, noe som har vært utfordrende i forhold til en langsiktig sikringsstrategi. Vurderer man måloppnåelsen i dette perspektivet må man ha det klart for seg hva man måler resultatene mot målt over tid.

Eneas jobber løpende med å finne nye løsninger og modeller.

Over 14 000 kunder har gitt Eneas sin tillit til å forvalte sitt kraftinnkjøp i et langsiktig perspektiv. For Eneas er det derfor mange hensyn å ta.

  • Hvilke vurderinger gjør kundene ved innsalget?
  • Hvordan har markedet utviklet seg i forhold til de vurderingene som ble gjort ved fastsettelse av strategien?
  • Hvordan har forvalterne prestert?

Dette er bare noen av vurderingene vi må gjøre. I tillegg holder vi oss kontinuerlig oppdatert på regulatoriske endringer, utviklingen i tjenestetilbudet, og kraftmarkedsanalytikernes konklusjoner. Med bakgrunn i dette prøver vi å være i forkant av markedet med våre valg og tilpasninger.

I dagens marked er forvaltningshorisonten lang, men sikringsstrategien kort. I praksis betyr det at vi har fått med oss hele re-prisingen av markedet, men samtidig er det full beredskap for gjennomføring av prissikringer dersom det skulle komme løft i priskurven. Nøkkelen mener vi, er å være i posisjon til å kunne handle når man kan, og ikke å vente til man blir tvunget til å ta en posisjon.

Hva er fordelene?

Ved å handle strømmen gjennom Eneas sitt samkjøp av kraft overlater våre kunder hele jobben med å forhandle frem kraftavtaler og oppfølging av handelsstrategier og valg av kraftleverandører til oss.

Man får tilgang til markedets beste kraftforvaltningsmiljøer, og kundene kan føle seg trygge på at man ikke opplever store overraskelser på strømregningen fremover. Kostnadskontroll er sentralt for mange av våre kunder og over tid oppnås konkurransedyktige priser på kraftleveransene.

Det er Eneas sin oppgave å håndtere alle praktiske forhold rundt leveransen så langt det lar seg gjøre.

Når avtale er inngått og alle formaliteter er avklart, kan Eneas stille et pristak som gir kundene garantier for hvilke resultater vi skal oppnå.

Risk management er fokus – besparelser og en enklere hverdag kommer som en bonus.

Eneas vil ved en senere anledning produsere et blogginnlegg hvor vi går nærmere gjennom momenter innenfor Samkjøp av Kraft som er viktige for at små- og mellomstore bedrifter skal få et maks utbytte og avkastning ved å bruke denne typen tjeneste.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail